KVKK Aydınlatma Metni

www.doktorhalukaksu.com Web Sitesinin Kişisel Verilerin Koruması Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, tarafımdan, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda tarafımdan başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince tarafım, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, web sitemde mail ve test sonuçları kaydedilen kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

Test sonuçları, e-posta adresi ve cookie kayıtlarıdır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Tarafımdan sizinle iletişim kurulması
 • Tarafınıza bilgilendirici yazılar mail atılması amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle internet sitesi vasıtasıyla elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Tarafımdan temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile tarafımın veri akışlarından çıkarılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Tarafıma başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafıma iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya doktorhalukaksu@yahoo.com adresine iletebilirsiniz.

Kişisel olmayan bilgi otomatik olarak toplanır

Web sitemize girdiğiniz zaman, otomatik olarak kişisel olmayan (örneğin İnternet tarayıcının tipi, bilgisayarda kullanılan işletim sistemi, hangi Web sitesinden alan adı aldığınız, ziyaret sayınız, ortalama geçirdiğiniz zaman, baktığınız sayfalar) bilgileri (örneğin kayıtlı olmayan bilgileri) toplayabiliriz. Web sitemizin kullanımını ölçmek ve içeriğini geliştirmek için bu bilgileri toplayabilir ve dünya çapındaki faaliyetlerimizde paylaşabiliriz.

“Çerezler-Cookies” – bilgisi bilgisayarınıza otomatik olarak yerleştirilir

Web sitemize baktığınız zaman, gelecek seferde ziyaretinizi otomatik olarak tanımak için bir “Çerez” formu şeklindeki bazı bilgileri bilgisayarınıza kaydedebiliriz. Çerezler birçok yolla bize yardım edebilir, örneğin, web sitesini ilginize en uygun hale getirmemize izin verir. Tanınmayı kabul etmemeyi isterseniz, lütfen Çerez kaydedilmeden önce bir uyarı gönderi veya bütün Çerez bloklarının hepsini bilgisayarınızın sabit diskinden sili seçmek için Internet yorumlayıcınıza başvurunuz.